جمعه 14 آبان 1395 03:12 ب.ظ کامنت ()

زرد است کـہ لبریز حقایق شدہ است

تلخ است کـہ با درد موافق شدہ است

عاشق نشدے وگرنـہ مے فهمیدے

پاییز بهارے است کـہ عاشق شدہ است