دوشنبه 1 آذر 1395 05:28 ب.ظ کامنت ()
     تجربـہ ے ثانیـہ هاے بیشترے از زندگی، ثانیـہ هایے کـہ میتوانے در آن ها لذت بخش ترین کارهاے ممکن را انجام دهی، انتخاب کن. همـہ چیز در دستان توست. مے خواهے در دل طبیعت بنشینے و دقیقـہ دقیقـہ اش را بـہ شنیدن آواز گنجشگ و قنارے و خش خش پیربرگ هاے زرد رنگ کـہ روے آن ها قدم برمے دارے بگذرانے یا کـہ بـہ سکوت بیابان هاے خشک آفتاب خوردہ قانعی؟ 
     شاید اصلا دلت بخواهد کـہ در گوشـہ اے دنج هم زمان با پخش یک موسیقے بے کلام، دیوان یا کتاب داستان موردعلاقـہ ات را ورق بزنی. خب گذر ثانیـہ ها در تنهایے هزینـہ ے کمترے دارد اما اگر مے خواهے در کنار خانواده، دوست و... باشے باید بهاے هنگفتے را بپردازے. مے دانم کـہ سخت در تلاشے تا بفهمے کـہ چگونـہ این همـہ کار از من ساختـہ است؟ پاسخ سادہ است! بسیارے از آدم ها دردم متوجـہ مے شوند حتے انگیزہ اے براے پایان امروزشان ندارند. خب قبل از این کـہ با حرکتے غافلانـہ ساعت هاے عمر خود را حیف کنند، من از آن ها زمان باقے ماندہ را ارزان مے خرم و بـہ دیگران گران مے فروشم. راستی! تا یادم نرفتـہ است؛ اگر بتوانے اشخاصے را از زندگے شان نا امید کنے و آن هارا پیش من براے فروش عمر بفرستی، بـہ تعدادشان بـہ روزهاے عمر تو اضافـہ خواهم کرد. دنبال چـہ هستی؟ برو و من را بـہ دنیا معرفے کن...

ᓄـهرا.לּ -901-